NOTICE: DRAFT INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) 2020/21

NOTICE:  DRAFT INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP)
2020/21 & MEDIUM TERM REVENUE AND
EXPENDITURE FRAMEWORK (MTREF) BUDGET 2020/21-2022/23

ISAZISO: UHLAZIYO LWESICWANGCISO SOPHUHLISO OLUHLANGENEYO LOMNYAKA 2020/21 KUNYE NOHLAHLO LWABIWO MALI LUKA 2020/21-2022/23Download Document

Date Posted: 2020-06-13